Online
Complaint
S.N. Date Title Download
51

2020/11/08

कार्यालय सामान तथा सो संग सम्बन्धित सेवा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
52

2020/10/29

Invitation for Sealed Quotation CIAA-SQ-01-2077/078 (Supply and Delivery of Purified Drinking Water)
53

2020/10/29

EOI Notice for CIAA-EOI-02-2077-078 (Support Services of Office Automation System and Other Software)
54

2020/10/29

बोलपत्र आव्हानको सूचना - CIAA-NCB-03/2077-078 (आयोग परिसरको सरसफाई तथा बगैंचा व्यवस्थापन कार्य)
55

2020/09/30

गृह मन्त्रालयको वेभसाइटमा रहेको सूचिकृत ब्यक्ति वा समुहको सम्पत्ति तथा कोष रोक्‍का सम्बन्धि सूचना सम्बन्धित लिङ्क
56

2020/09/22

Invitation for BIDs (IFB) for Construction Work of Quarter Building of CIAA, Butwal
57

2020/09/08

Notice of Bid of Supply of Printing Job
58

2020/08/25

कार्यालय तथा स्टेस्नरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
59

2020/04/28

Notice of Re-Extension of Date-Furniture
60

2020/04/12

फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना