Division no 8

  • मुद्दा, पुनरावेदन तथा वहस पैरवी
  • निर्णय कार्यान्वयन भएका उजुरी/फाइलहरुको अभिलेख व्यवस्थापन ।