Division no 4

  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
  • संवैधानिक अंगहरू अ.दु.अ.आयोग वाहेक
  • नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
  • राष्ट्रपतिको कार्यालय
  • उपराष्ट्रपतिको कार्यालय