S.N. Date Title Download
121

2018/02/05

कविता तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको प्रथम चरणको नतिजा PDF
122

2018/02/02

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिताको नतिजा PDF
123

2018/01/19

कविता एव‌ं वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना PDF
124

2018/01/01

वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना PDF
125

2017/12/05

मेशिनरी उपकरण अापूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना PDF
126

2017/11/27

स्मारिका-लेखरचना उपलब्ध गराइ दिने बारे PDF
127

2017/11/07

EOI-Office Automation 2074 PDF
128

2017/10/16

मसलन्द सामाग्री छपार्इ सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना PDF
129

2017/10/04

चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना PDF
130

2017/09/18

विभिन्न कार्यको बोलपत्र आव्हनको सूचना PDF