Online
Complaint

Invitation For Bids (Supply and Delivery of 4WD Vehicle(CIAA-NCB-07/2077-078) and Motorcycle(CIAA-NCB-08/2077-078))


Download Now
  

Other Notices

गृह मन्त्रालयको मिति २०७९/०५/१४ को पत्रबाट लेखि आए बमोजिम - प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची- Amendment to the list of Designated Persons under Regulation 4 (7) of the UN Regulations
2022/09/02
INVITATION FOR BIDS (Construction works for Additional Floor of Butwal's Admin Building (Second Floor))
2022/08/03
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी पुन: बोलपत्र आव्हानको सूचना
2022/07/12
पुराना फर्निचर, कम्प्युटर, कार्यालय सामान आदि जिन्सी सामानहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना |
2022/07/05
Invitation Sealed Quotation for the procurement of Branded Desktop Computer and Laptop [CIAA-SQ-02-2078/079]
2022/04/05
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - CIAA-NCB/03/2078-079(Procurement of Printing Goods)
2022/02/08
सन्देशमूलक नाराहरु छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना
2022/02/08
पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना - Supply and Delivery of Printing Goods[CIAA-NCB-03/2078-079]
2022/01/05
Re-Invitation Sealed Quotation for the Procurement of Purified Drinking Water
2021/12/30
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
2021/12/30