Online
Complaint
nepal sarkar emblem

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

कार्य

नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा २३९ मा उल्लेख भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी भएको अनुसन्धानवाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन वमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कार्य बारे अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग वा पालना गर्ने गरी प्रमुख आयुक्तकुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

 

उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरु गर्न सक्ने समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

Gallery

Latest Video