सूचनाको हक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को
दफा ५() र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

Download

सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि २०७३-०४-०१ देखि २०७३-०७-३० सम्म