अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, ईटहरी

सि.नं.

मातहत कार्यालयको नाम

कार्यालयको फोन नं.

फ्याक्स नं.

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, ईटहरी

०२५५८६९७०

०२५५८५६००

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, धनकुटा

०५७५२१७४४

०५७५२०३६९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, वर्दिवास ०४४५५०६८६ ०४४५५०५३१

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखरा ०६१५४०४५१ ०६१५४०४५२

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल ०७१४१९११९ ०७१-४१९२१९

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेत ०८३५२१९६० ०८३५२३८८४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय,

बुटवल (सम्पर्क कार्यालय l कोहलपुर)

०८१५५०६२६, ०८१-५५०६२७ ०८१५५०४२६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुर ०९९५२४२६३ ०९९५२४८३९