सूचना

सूचना मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
सूचनाको हक सम्वन्धी (अवधि २०७५-०४-०१ देखि २०७५-०६-३१ सम्म) २०७५/०८/१२
लेख/रचना उपलब्ध गराउने सूचना २०७५/०८/०४
खानेपानी सम्बन्धि सिलबन्धि दरभाउपत्र आवहान २०७५/०७/१५
खानेपानी सम्बन्धि सिलबन्धि दरभाउपत्र आवहान २०७५/०६/२२
विभिन्‍न कार्यको बोलपत्र आव्हनको सूचना २०७५/०६/२१
सरसफाइ तथा बगैचा ब्यवस्थापन कार्यको बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सुचना २०७५/०५/३१
सूचनाको हक सम्वन्धी (अवधि २०७५-०१-०१ देखि २०७५-०३-३२ सम्म) २०७५/०४/१८
फर्निचर (टेबल, कुर्सि आदि) आपूर्ति सम्बन्धीे बोलपत्र आव्हानको सूचना २०७५/०१/२४
Invitation for Electronic Bids for the Supply Delivery and Installation of IT Infrastructure २०७५/०१/१३
ठे.न‌ं. CIAA-NCB-05(1)/074/75 को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना २०७५/०१/१३
Office Automation System Software निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७४/१२/०८
मेशिनरी उपकरण अापूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना २०७४/१२/०१
कविता तथा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको प्रथम चरणको नतिजा २०७४/१०/२२
कविता एव‌ं वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७४/१०/०५
वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना २०७४/०९/१७
मेशिनरी उपकरण अापूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना 2074/08/19
स्मारिका-लेखरचना उपलब्ध गराइ दिने बारे 2074/08/11
EOI-Office Automation 2074 2074/07/21
मसलन्द सामाग्री छपार्इ सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना २०७४/०६/३०
चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना २०७४/०६/१८
विभिन्न कार्यको बोलपत्र आव्हनको सूचना २०७४/०६/०२
सूचीकृत हुने सम्बन्धिको सूचना आ.व. २०७४-७५ २०७४/०३/२८
श्रव्य दृष्य सामाग्री सम्बन्धी सूचना २०७४/०१/०७
Engineering ल्याबका उपकरण आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आवहान २०७३/१२/११
EOI for Study on Corruption & Governance in Nepal 2073/12/02
सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हनको सूचना २०७३/१०/२७
निवन्ध र कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना २०७३/०९/२७
आयोगको सूचना - सूचनाको हक बमोजिमको सूचना २०७३/०८/२४
अन्तर्राष्ट्रिय दिवस - डिसेम्वर ९ 2073/08/24
सुचनाको हक सम्बन्धि येन , २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम विवरणहरु २०७३/०५/०१
मौजुदा सूची विवरण २०७३/०७४ २०७३/०४/३२
सवारी साधन खरिद सम्वन्धमा २०७२/०५/२०
सूचीकृत हुने सम्बन्धिको सूचना आ.व. २०७२-७३ २०७२/०४/११
Hand Baggage Inspection X-Ray Machine २०७१/११/१८
Bidding Notice x-ray_machine_purchase - BIDDING २०७१
आयोग दिवसको अवसरमा पुरस्कृत प्रतियोगिहरु माघ २८, २०७१ २०७१
सम्पर्क अधिकृत भई जाने सम्वन्धी । २०७१-१०-१४
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको -सूचना - नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भाग ४ २०७१-१०-१२
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको - नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना (भाग -५) २०७१-१०-१२
कम्प्युटरको सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको । २०७१-०८-२६