मेशिनरी उपकरण (कम्प्युटर, युपिएस, फोटोकपियर आदि) आ