फर्निचर (टेबल,कुर्सि आदि) आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र