अनुसन्धान महाशाखा नं. ४

१) स्वास्थ्य मन्त्रालय

२) युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय

३)  खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय

४) आपूर्ति मन्त्रालय

५) वाणिज्य मन्त्रालय

६) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय

७) राष्ट्रिय योजना आयोग