मुद्दा, पुनरावेदन तथा बहस पैरवी महाशाखा

 

  •  प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा मात्र)
  • कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
  • शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
  • प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (न्याय, कानून सम्बन्धी मात्र)
  • युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
  • मुद्दा, पुनरावेदन तथा वहस पैरवी
  • निर्णय कार्यान्वयन भएका उजुरी/फाइलहरुको अभिलेख व्यवस्थापन
  • संघीय संसद, प्रदेश सभा-सातवटै।